ลูกค้าของเรา


  กว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว ที่งานบริการด้านเทเลอร์คุณภาพของเรา ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับลูกค้าของเรามากมาย ด้วยการส่งมอบสินค้างานคุณภาพ โดยทีมงานช่างเทเลอร์มืออาชีำำพที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ตัดเย็บด้วยฝีมืออันประณีต และพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทำให้เราเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ มากมายดังต่อไปนี้


รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของทางบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้


- บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานใหญ่ , ดอนเมือง , สุวรรณภูมิ
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
- บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด
- บริษัท เบทแตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทีน)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
- กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
- สถาบันการบินพลเรือน
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ศาลปกครอง
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
- กรมอาชีวศึกษา
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช    
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงพยาบาลนครปฐม  
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลเอกชัย
- ทีมแพทย์โรงพยาบาล BNH
- ทีมแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
- สมาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย


- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาวิทยบริการ       
  เฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- มหาวิทยาลัยรังสิต

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- กองดุริยางค์ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
- วงโยธวาธิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   (ฝ่ายมัธยม)
- โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
- โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
- โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม